今天是2024年6月15日星期六
网站首页 >> 学校管理 >> 课程管理 >> 文章内容

爱经典

[日期:2019-03-06]   阅读:1946次[字体: ]

 《爱经典》

 

 

 

 

 

 

一年级下册

 

 

第一单元

1.(tián)(jiā)

【唐】(niè)()(zhōng)

()(gēng)(yuán)(shàng)(tián)()(zhú)(shān)(xià)(huāng)

(liù)(yuè)()(wèi)(xiù)(guān)(jiā)()(xiū)(cāng)

 

2.(xià)()(jué)()

【宋】()(qīng)(zhào)

(shēng)(dàng)(zuò)(rén)(jié)()()(wéi)(guǐ)(xióng)

(zhì)(jīn)()(xiàng)()()(kěn)(guò)(jiāng)(dōng)

 

3.(xīn)(jià)(niáng)()

【唐】(wáng)(jiàn)

(sān)()()(chú)(xià)()(shǒu)(zuò)(gēng)(tāng)

(wèi)(ān)()(shí)(xìng)(xiān)(qiǎn)(xiǎo)()(cháng)

 

4.(xún)(yǐn)(zhě)()()

【唐】(jiǎ)(dǎo)

(sōng)(xià)(wèn)(tóng)()(yán)(shī)(cǎi)(yào)()

(zhǐ)(zài)()(shān)(zhōng)(yún)(shēn)()(zhī)(chù)

 

 

5.()宿()(shān)()

【唐】()(bái)

(wēi)(lóu)(gāo)(bǎi)(chǐ)(shǒu)()(zhāi)(xīng)(chén)

()(gǎn)(gāo)(shēng)()(kǒng)(jīng)(tiān)(shàng)(rén)

 

(sān)()(jīng)(jié)(xuǎn)

(xué)()(piān)

(一)

(fán)(xùn)(méng)()(jiǎng)(jiu)

(xiáng)(xùn)()(míng)()(dòu)

(二)

(wéi)(xué)(zhě)()(yǒu)(chū)

(xiǎo)(xué)(zhōng)(zhì)()(shū)

(三)

(lún)()(zhě)(èr)(shí)(piān)

(qún)()()()(shàn)(yán)

(四)

(mèng)()(zhě)()(piān)(zhǐ)

(jiǎng)(dào)()(shuō)(rén)()

(五)

(zuò)(zhōng)(yōng)()()()

(zhōng)()(piān)(yōng)()()

(六)

(zuò)()(xué)(nǎi)(zēng)()

()(xiū)()(zhì)(píng)(zhì)

(七)

(xiào)(jīng)(tōng)()(shū)(shú)

()(liù)(jīng)(shǐ)()()

(八)

(shī)(shū)()()(chūn)(qiū)

(hào)(liù)(jīng)(dāng)(jiǎng)(qiú)

 

 

第二单元

6.()(shuǐ)(sòng)(bié)

【唐】(luò)(bīn)(wáng)

()()(bié)(yān)(dān)(zhuàng)(shì)()(chōng)(guān)

()(shí)(rén)()()(jīn)()(shuǐ)(yóu)(hán)

 

7.(zhōng)(nán)(wàng)()(xuě)

【唐】()(yǒng)

(zhōng)(nán)(yīn)(lǐng)(xiù)()(xuě)()(yún)(duān)

(lín)(biǎo)(míng)()()(chéng)(zhōng)(zēng)()(hán)

 

8.(fēng)

【唐】(luó)(yǐn)

不论(búlùn)平地(píngdì)()(shān)(jiān)无限(wúxiàn)风光(fēngguāng)(jìn)(bèi)(zhàn)

(cǎi)()百花(bǎihuā)(chéng)()(hòu)(wèi)(shuí)(xīn)()(wèi)(shuí)(tián)

 

9.()(zhèn)()

【唐】()()

(gōng)(gài)(sān)(fēn)(guó)(míng)(chéng)()(zhèn)()

(jiāng)(liú)(shí)()(zhuàn)()(hèn)(shī)(tūn)()

 

10.(zhōng)(qiū)(yuè)(èr)(shǒu)()(èr)

【唐】()(qiáo)

(yuán)()(shàng)(hán)(kōng)(jiē)(yán)()(hǎi)(tóng)

(ān)(zhī)(qiān)()(wài)()(yǒu)()(jiān)(fēng)

 

(sān)()(jīng)(jié)(xuǎn)

(xué)()(piān)

(九)

(yǒu)(lián)(shān)(yǒu)(guī)(cáng)

(yǒu)(zhōu)()(sān)()(xiáng)

(yǒu)(diǎn)()(yǒu)(xùn)(gào)

(yǒu)(shì)(mìng)(shū)(zhī)(ào)

(十)

()(zhōu)(gōng)(zuò)(zhōu)()

(zhù)(liù)(guān)(cún)(zhì)()

(十一)

()(xiǎo)(dài)(zhù)()()

(shù)(shèng)(yán)()()(bèi)

(十二)

(yuē)(guó)(fēng)(yuē)()(sòng)

(hào)()(shī)(dāng)(fěng)(yǒng)

(十三)

(shī)()(wáng)(chūn)(qiū)(zuò)

()(bāo)(biǎn)(bié)(shàn)(è)

(十四)

(sān)(zhuàn)(zhě)(yǒu)(gōng)(yáng)

(yǒu)(zuǒ)(shì)(yǒu)()(liáng)

(十五)

(jīng)()(míng)(fāng)()()

(cuō)()(yào)()()(shì)

(十六)

()()(zhě)(yǒu)(xún)(yáng)

(wén)(zhōng)()()(lǎo)(zhuāng)

 

第三单元

11.(sòng)(líng)(chè)

【唐】(liú)(cháng)(qīng)

(cāng)(cāng)(zhú)(lín)()(yǎo)(yǎo)(zhōng)(shēng)(wǎn)

()()(dài)(xié)(yáng)(qīng)(shān)()(guī)(yuǎn)

 

12.(sòng)(shàng)(rén)

【唐】(liú)(cháng)(qīng)

()(yún)(jiāng)()()()(xiàng)(rén)(jiān)(zhù)

()(mǎi)()(zhōu)(shān)(shí)(rén)()(zhī)(chù)

 

13.(sòng)(cuī)(jiǔ)

【唐】(péi)()

(guī)(shān)(shēn)(qiǎn)()()(jìn)(qiū)()(měi)

()(xué)()(líng)(rén)(zàn)(yóu)(táo)(yuán)()

 

14.()(hàn)(jiāng)

【唐】(sòng)(zhī)(wèn)

(lǐng)(wài)(yīn)(shū)(duàn)(jīng)(dōng)()()(chūn)

(jìn)(xiāng)(qíng)(gèng)(qiè)()(gǎn)(wèn)(lái)(rén)

 

 

15.(shān)(zhōng)(sòng)(bié)

【唐】(wáng)(wéi)

(shān)(zhōng)(xiāng)(sòng)()()()(yǎn)(chái)(fēi)

(chūn)(cǎo)(míng)(nián)绿()(wáng)(sūn)(guī)()(guī)

 

(sān)()(jīng)(jié)(xuǎn)

()(zhì)(piān)

(一)

(kǒu)(ér)(sòng)(xīn)(ér)(wéi)

(zhāo)()()()()()

(二)

()(zhòng)()(shī)(xiàng)(tuó)

()(shèng)(xián)(shàng)(qín)(xué)

(三)

(zhào)(zhōng)(lìng)()()(lún)

()()(shì)(xué)(qiě)(qín)

(四)

()()(biān)(xiāo)(zhú)(jiǎn)

()()(shū)(qiě)(zhī)(miǎn)

(五)

(tóu)(xuán)(liáng)(zhuī)()()

()()(jiào)()(qín)()

(六)

()(náng)(yíng)()(yìng)(xuě)

(jiā)(suī)(pín)(xué)()(chuò)

(七)

()()(xīn)()(guà)(jiǎo)

(shēn)(suī)(láo)(yóu)()(zhuó)

(八)

()(lǎo)(quán)(èr)(shí)()

(shǐ)()(fèn)()(shū)()

()()(lǎo)(yóu)(huǐ)(chí)

(ěr)(xiǎo)(shēng)()(zǎo)()

 

 

第四单元

16.(shān)(zhōng)()(shī)

【南朝梁】()(jūn)

(shān)()(jiàn)(lái)(yān)(zhú)(zhōng)(kuī)(luò)()

(niǎo)(xiàng)(yán)(shàng)(fēi)(yún)(cóng)(chuāng)()(chū)

 

17.(cán)()

【宋】(zhāng)()

(zuó)()()(chéng)(shì)(guī)(lái)(lèi)(mǎn)(jīn)

(biàn)(shēn)(luó)()(zhě)()(shì)(yǎng)(cán)(rén)

 

18.()(chūn)

【清】(wēng)()

()(yuàn)(chūn)(guī)(zǎo)(huā)()()(diǎn)(hóng)

(liú)(jiāng)(gēn)()(zài)(suì)(suì)(yǒu)(dōng)(fēng)

 

19.(dēng)(yōu)(zhōu)(tái)()

【唐】(chén)()(áng)

(qián)()(jiàn)()(rén)(hòu)()(jiàn)(lái)(zhě)

(niàn)(tiān)()(zhī)(yōu)(yōu)()(chuàng)(rán)(ér)()(xià)

 

20.()(fēng)()

【汉】(liú)(bāng)

()(fēng)()()(yún)(fēi)(yáng)

(wēi)(jiā)(hǎi)(nèi)()(guī)()(xiāng)

(ān)()(měng)(shì)()(shǒu)()(fāng)

 

(sān)()(jīng)(jié)(xuǎn)

()(zhì)(piān)

(九)

(ruò)(liáng)(hào)()(shí)(èr)

(duì)()(tíng)(kuí)(duō)(shì)

()()(chéng)(zhòng)(chēng)()

(ěr)(xiǎo)(shēng)()()(zhì)

(十)

(yíng)()(suì)(néng)(yǒng)(shī)

()()(suì)(néng)()()

()(yǐng)()(rén)(chēng)()

(ěr)(yòu)(xué)(dāng)(xiào)(zhī)

(十一)

(cài)(wén)()(néng)(biàn)(qín)

(xiè)(dào)(yùn)(néng)(yǒng)(yín)

()()()(qiě)(cōng)(mǐn)

(ěr)(nán)()(dāng)()(jǐng)

(十二)

(táng)(liú)(yàn)(fāng)()(suì)

()(shén)(tóng)(zuò)(zhèng)()

()(suī)(yòu)(shēn)()(shì) 

(ěr)(yòu)(xué)(miǎn)(ér)(zhì)

 

(十三)

(quǎn)(shǒu)()()()(chén)

(gǒu)()(xué)()(wéi)(rén)

(cán)()()(fēng)(niàng)()

(rén)()(xué)()()()

(十四)

(yòu)(ér)(xué)(zhuàng)(ér)(xíng)

(shàng)(zhì)(jūn)(xià)()(mín)

(yáng)(míng)(shēng)(xiǎn)()()

(guāng)()(qián)()()(hòu)

(十五)

(rén)()()(jīn)(mǎn)(yíng)

()(jiào)()(wéi)()(jīng)

(qín)(yǒu)(gōng)()()()

(jiè)(zhī)(zāi)()(miǎn)()

 《爱经典》

 

 

 

 

 

 

一年级下册

 

 

第一单元

1.(tián)(jiā)

【唐】(niè)()(zhōng)

()(gēng)(yuán)(shàng)(tián)()(zhú)(shān)(xià)(huāng)

(liù)(yuè)()(wèi)(xiù)(guān)(jiā)()(xiū)(cāng)

 

2.(xià)()(jué)()

【宋】()(qīng)(zhào)

(shēng)(dàng)(zuò)(rén)(jié)()()(wéi)(guǐ)(xióng)

(zhì)(jīn)()(xiàng)()()(kěn)(guò)(jiāng)(dōng)

 

3.(xīn)(jià)(niáng)()

【唐】(wáng)(jiàn)

(sān)()()(chú)(xià)()(shǒu)(zuò)(gēng)(tāng)

(wèi)(ān)()(shí)(xìng)(xiān)(qiǎn)(xiǎo)()(cháng)

 

4.(xún)(yǐn)(zhě)()()

【唐】(jiǎ)(dǎo)

(sōng)(xià)(wèn)(tóng)()(yán)(shī)(cǎi)(yào)()

(zhǐ)(zài)()(shān)(zhōng)(yún)(shēn)()(zhī)(chù)

 

 

5.()宿()(shān)()

【唐】()(bái)

(wēi)(lóu)(gāo)(bǎi)(chǐ)(shǒu)()(zhāi)(xīng)(chén)

()(gǎn)(gāo)(shēng)()(kǒng)(jīng)(tiān)(shàng)(rén)

 

(sān)()(jīng)(jié)(xuǎn)

(xué)()(piān)

(一)

(fán)(xùn)(méng)()(jiǎng)(jiu)

(xiáng)(xùn)()(míng)()(dòu)

(二)

(wéi)(xué)(zhě)()(yǒu)(chū)

(xiǎo)(xué)(zhōng)(zhì)()(shū)

(三)

(lún)()(zhě)(èr)(shí)(piān)

(qún)()()()(shàn)(yán)

(四)

(mèng)()(zhě)()(piān)(zhǐ)

(jiǎng)(dào)()(shuō)(rén)()

(五)

(zuò)(zhōng)(yōng)()()()

(zhōng)()(piān)(yōng)()()

(六)

(zuò)()(xué)(nǎi)(zēng)()

()(xiū)()(zhì)(píng)(zhì)

(七)

(xiào)(jīng)(tōng)()(shū)(shú)

()(liù)(jīng)(shǐ)()()

(八)

(shī)(shū)()()(chūn)(qiū)

(hào)(liù)(jīng)(dāng)(jiǎng)(qiú)

 

 

第二单元

6.()(shuǐ)(sòng)(bié)

【唐】(luò)(bīn)(wáng)

()()(bié)(yān)(dān)(zhuàng)(shì)()(chōng)(guān)

()(shí)(rén)()()(jīn)()(shuǐ)(yóu)(hán)

 

7.(zhōng)(nán)(wàng)()(xuě)

【唐】()(yǒng)

(zhōng)(nán)(yīn)(lǐng)(xiù)()(xuě)()(yún)(duān)

(lín)(biǎo)(míng)()()(chéng)(zhōng)(zēng)()(hán)

 

8.(fēng)

【唐】(luó)(yǐn)

不论(búlùn)平地(píngdì)()(shān)(jiān)无限(wúxiàn)风光(fēngguāng)(jìn)(bèi)(zhàn)

(cǎi)()百花(bǎihuā)(chéng)()(hòu)(wèi)(shuí)(xīn)()(wèi)(shuí)(tián)

 

9.()(zhèn)()

【唐】()()

(gōng)(gài)(sān)(fēn)(guó)(míng)(chéng)()(zhèn)()

(jiāng)(liú)(shí)()(zhuàn)()(hèn)(shī)(tūn)()

 

10.(zhōng)(qiū)(yuè)(èr)(shǒu)()(èr)

【唐】()(qiáo)

(yuán)()(shàng)(hán)(kōng)(jiē)(yán)()(hǎi)(tóng)

(ān)(zhī)(qiān)()(wài)()(yǒu)()(jiān)(fēng)

 

(sān)()(jīng)(jié)(xuǎn)

(xué)()(piān)

(九)

(yǒu)(lián)(shān)(yǒu)(guī)(cáng)

(yǒu)(zhōu)()(sān)()(xiáng)

(yǒu)(diǎn)()(yǒu)(xùn)(gào)

(yǒu)(shì)(mìng)(shū)(zhī)(ào)

(十)

()(zhōu)(gōng)(zuò)(zhōu)()

(zhù)(liù)(guān)(cún)(zhì)()

(十一)

()(xiǎo)(dài)(zhù)()()

(shù)(shèng)(yán)()()(bèi)

(十二)

(yuē)(guó)(fēng)(yuē)()(sòng)

(hào)()(shī)(dāng)(fěng)(yǒng)

(十三)

(shī)()(wáng)(chūn)(qiū)(zuò)

()(bāo)(biǎn)(bié)(shàn)(è)

(十四)

(sān)(zhuàn)(zhě)(yǒu)(gōng)(yáng)

(yǒu)(zuǒ)(shì)(yǒu)()(liáng)

(十五)

(jīng)()(míng)(fāng)()()

(cuō)()(yào)()()(shì)

(十六)

()()(zhě)(yǒu)(xún)(yáng)

(wén)(zhōng)()()(lǎo)(zhuāng)

 

第三单元

11.(sòng)(líng)(chè)

【唐】(liú)(cháng)(qīng)

(cāng)(cāng)(zhú)(lín)()(yǎo)(yǎo)(zhōng)(shēng)(wǎn)

()()(dài)(xié)(yáng)(qīng)(shān)()(guī)(yuǎn)

 

12.(sòng)(shàng)(rén)

【唐】(liú)(cháng)(qīng)

()(yún)(jiāng)()()()(xiàng)(rén)(jiān)(zhù)

()(mǎi)()(zhōu)(shān)(shí)(rén)()(zhī)(chù)

 

13.(sòng)(cuī)(jiǔ)

【唐】(péi)()

(guī)(shān)(shēn)(qiǎn)()()(jìn)(qiū)()(měi)

()(xué)()(líng)(rén)(zàn)(yóu)(táo)(yuán)()

 

14.()(hàn)(jiāng)

【唐】(sòng)(zhī)(wèn)

(lǐng)(wài)(yīn)(shū)(duàn)(jīng)(dōng)()()(chūn)

(jìn)(xiāng)(qíng)(gèng)(qiè)()(gǎn)(wèn)(lái)(rén)

 

 

15.(shān)(zhōng)(sòng)(bié)

【唐】(wáng)(wéi)

(shān)(zhōng)(xiāng)(sòng)()()()(yǎn)(chái)(fēi)

(chūn)(cǎo)(míng)(nián)绿()(wáng)(sūn)(guī)()(guī)

 

(sān)()(jīng)(jié)(xuǎn)

()(zhì)(piān)

(一)

(kǒu)(ér)(sòng)(xīn)(ér)(wéi)

(zhāo)()()()()()

(二)

()(zhòng)()(shī)(xiàng)(tuó)

()(shèng)(xián)(shàng)(qín)(xué)

(三)

(zhào)(zhōng)(lìng)()()(lún)

()()(shì)(xué)(qiě)(qín)

(四)

()()(biān)(xiāo)(zhú)(jiǎn)

()()(shū)(qiě)(zhī)(miǎn)

(五)

(tóu)(xuán)(liáng)(zhuī)()()

()()(jiào)()(qín)()

(六)

()(náng)(yíng)()(yìng)(xuě)

(jiā)(suī)(pín)(xué)()(chuò)

(七)

()()(xīn)()(guà)(jiǎo)

(shēn)(suī)(láo)(yóu)()(zhuó)

(八)

()(lǎo)(quán)(èr)(shí)()

(shǐ)()(fèn)()(shū)()

()()(lǎo)(yóu)(huǐ)(chí)

(ěr)(xiǎo)(shēng)()(zǎo)()

 

 

第四单元

16.(shān)(zhōng)()(shī)

【南朝梁】()(jūn)

(shān)()(jiàn)(lái)(yān)(zhú)(zhōng)(kuī)(luò)()

(niǎo)(xiàng)(yán)(shàng)(fēi)(yún)(cóng)(chuāng)()(chū)

 

17.(cán)()

【宋】(zhāng)()

(zuó)()()(chéng)(shì)(guī)(lái)(lèi)(mǎn)(jīn)

(biàn)(shēn)(luó)()(zhě)()(shì)(yǎng)(cán)(rén)

 

18.()(chūn)

【清】(wēng)()

()(yuàn)(chūn)(guī)(zǎo)(huā)()()(diǎn)(hóng)

(liú)(jiāng)(gēn)()(zài)(suì)(suì)(yǒu)(dōng)(fēng)

 

19.(dēng)(yōu)(zhōu)(tái)()

【唐】(chén)()(áng)

(qián)()(jiàn)()(rén)(hòu)()(jiàn)(lái)(zhě)

(niàn)(tiān)()(zhī)(yōu)(yōu)()(chuàng)(rán)(ér)()(xià)

 

20.()(fēng)()

【汉】(liú)(bāng)

()(fēng)()()(yún)(fēi)(yáng)

(wēi)(jiā)(hǎi)(nèi)()(guī)()(xiāng)

(ān)()(měng)(shì)()(shǒu)()(fāng)

 

(sān)()(jīng)(jié)(xuǎn)

()(zhì)(piān)

(九)

(ruò)(liáng)(hào)()(shí)(èr)

(duì)()(tíng)(kuí)(duō)(shì)

()()(chéng)(zhòng)(chēng)()

(ěr)(xiǎo)(shēng)()()(zhì)

(十)

(yíng)()(suì)(néng)(yǒng)(shī)

()()(suì)(néng)()()

()(yǐng)()(rén)(chēng)()

(ěr)(yòu)(xué)(dāng)(xiào)(zhī)

(十一)

(cài)(wén)()(néng)(biàn)(qín)

(xiè)(dào)(yùn)(néng)(yǒng)(yín)

()()()(qiě)(cōng)(mǐn)

(ěr)(nán)()(dāng)()(jǐng)

(十二)

(táng)(liú)(yàn)(fāng)()(suì)

()(shén)(tóng)(zuò)(zhèng)()

()(suī)(yòu)(shēn)()(shì) 

(ěr)(yòu)(xué)(miǎn)(ér)(zhì)

 

(十三)

(quǎn)(shǒu)()()()(chén)

(gǒu)()(xué)()(wéi)(rén)

(cán)()()(fēng)(niàng)()

(rén)()(xué)()()()

(十四)

(yòu)(ér)(xué)(zhuàng)(ér)(xíng)

(shàng)(zhì)(jūn)(xià)()(mín)

(yáng)(míng)(shēng)(xiǎn)()()

(guāng)()(qián)()()(hòu)

(十五)

(rén)()()(jīn)(mǎn)(yíng)

()(jiào)()(wéi)()(jīng)

(qín)(yǒu)(gōng)()()()

(jiè)(zhī)(zāi)()(miǎn)()

 

 

 

 

 

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新添加
热门阅读

鲁ICP备18057978号-1  Copyright © 2024 新泰市天宝镇颜家庄联办小学 All Rights Reserved   地址:山东省新泰市天宝镇颜家庄村   电话:0

   技术支持:山东高美高网络科技有限公司

鲁公网安备 37098202000374号